Хөдөлмөрийн багц баримт татах

Багцад багтах 31 баримт бичгийн жагсаалт: 1. Хөдөлмөрийн гэрээ 2. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 3. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ 4. Дагалднаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 5. Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ 6. Эмнэлгийн ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээ 7. Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 8. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ 9. […]