Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаан өвчин, хурц хордлогыг судлан бүртгэх комиссын ажиллах журам загвар

10,000 

Танд бүтээгдэхүүнүүд