Түрээс, түрээсийн ангилалт, шинж чанар, шалгуур үзүүлэлтийн тухай

8,900 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                      Түрээслэгч болон түрээслүүлэгчийн хувьд түрээсийг нягтлан бодох бүртгэлд хэрхэн тусгахыг харуулсан.
Танд бүтээгдэхүүнүүд