Ажил гүйцэтгэх гэрээний багц

60,000 

Ажил гүйцэтгэх гэрээ
Хөлсөөр ажиллах гэрээ
Хөдөлмөрийн гэрээ
Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ
Дагалднаар ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ
Дагалднаар суралцах хөдөлмөрийн гэрээ
Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ
Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ
Нууц хадгалах гэрээ
Ажилтантай байгуулах сургалтын гэрээ

Танд бүтээгдэхүүнүүд