ТӨСЛИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Бэлэн төслийн загваруудыг татах бол ЭНД ДАРНА уу.

Төслийн зээлийн нэр
Ерөнхий мэдээлэл
Хамрах хүрээ
Зээлийн хэмжээ
Зээлийн жилийн хүү
Зээлийн хугацаа
Үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл
Тавигдах шаардлагууд
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл линк
$
1Жайка төслийн зээлТа байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй үйл ажиллагаа эрхэлж, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа бол Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаас санхүүжүүлж буй JICA-н IIүе шаттай төслийн зээлийг 100% үндсэн хөрөнгийн санхүүжилтийн зорилгоор авах боломжтой.ЖДҮ50,000,000 – 800,000,00050,000,000 – 800,000,000 төгрөгтэй тэнцэх$: 10.27%
₮: 7%
3-10 жил хүртэл1-3 жил0.50%– Төсөлтэй байх;
– Нийт төслийн өртгийн 20%-г өөрөө санхүүжүүлэх;
– Хөрөнгө оруулалтын өгөөж 13%-с өндөр байх;
– Өрийн харьцаа 1.3-с их байх;
– Байгаль орчны үнэлгээ хийлгэж дүгнэлт авсан байх. 20 сая төгрөгийн зээл – тутамд 1 ажлын байр нэмэгдүүлэх;
– Зээлийн муу түүхгүй байх;
– Банкны шалгуурыг хангасан байх;
– Зугаа цэнгэл, архи тамхи, цэрэг байлдаан, цөмийн үйл ажиллагаа дэмжихгүй;
– Нийт ажилчдын тоо үйлдвэрлэлийн салбар бол 200-с хэтрэхгүй, үйлчилгээний салбар 50-с хэтрэхгүй;
– Монгол талын хувийн өмч 51%-с дээш байх;
– Банкны бусад шаардлага.
https://www.xacbank.mn/product/104
https://www.tdbm.mn/mn/38/c?m38&mc=43
https://www.statebank.mn/product/801
https://www.statebank.mn/product/1236
2Органик монгол хөтөлбөрГазар тариалан, хүнсний ногоо тариаланчдад зориулан олгож буй хөнгөлөлттэй бичил зээл.Зуунмод, Сэлэнгэ, Дархан салбарууд өргөдөл хүлээн авнаААН 60,000,000 хүртэл
Иргэн 20,000,000 хүртэл
 12%3 жил хүртэл 1%“Органик Монгол” хөтөлбөр зохион байгуулах багийн хуралдаанаар дэмжигдэж албан бичиг авсан байх.https://www.xacbank.mn/product/29
3Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж, ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрЗээлийн барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгч ААН-д батлан даалт гаргах.ЖДҮ, бизнес эрхлэгч ААН2 тэрбум хүртэл 8.88%-12.34%108 сар хүртэл24 сар хүртэл1%– Монгол улсын Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд заасан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуй нэгж байх /Гэрчилгээ, тодорхойлолт/;
– Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нь 6 сарын хугацаанд ямар нэг хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй өр, зээлийн үлдэгдэлгүй байх
– Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нь сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх, Санхүүжүүлэхийг хориглосон үйл ажиллагаа эрхлэдэггүй байх /Санхүүжүүлэхийг хориглосон жагсаалтыг харна уу/ Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй байх;
– Азийн Хөгжлийн Банкны Хамгаалалтын бодлогод тусгасан албадан нүүлгэлт, эсхүл уугуул иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөлгүй байх;
– Азийн Хөгжлийн Банкны Хамгаалалтын бодлогод заасан байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүй байх;
– Банкны болон бусад талуудын тавьсан шаардлага.

https://www.xacbank.mn/product/1145
https://www.tdbm.mn/mn/38/c?m38&mc=2122
https://www.bogdbank.com/corporate/product/45

 

4Азийн хөгжлийн банк-Ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн зээлЖижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих, ажлын байрыг шинээр бий болгох зорилгоор хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэхэд зориулан олгох зээл юм.Улаанбаатар хот болон Орон нутагт30,000,000 хүртэл 10%24 сар 1%– Халамж үйлчилгээний хэлтсийн тодорхойлолт
– Сүүлийн 6 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн туршлагатай,
– Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлогын 70%-иас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай,
– Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан, бусад бичиг баримт нь хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан,
– Зээлийн барьцаанд Банкны шаардлагыг хангасан өөрийн өмчлөлийн эсхүл гуравдагч этгээдийн барьцааны зүйлийг тавих, батлан даалттай байх ба барьцааны зүйлийг хослуулан барьцаалах тохиолдолд бараа материалаар хангагдах зээлийн дүн 40%-иас хэтрэхгүй байх
– Ангилагдсан зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
– Шүүхийн шийдвэрийн өр төлбөргүй байх
https://www.statebank.mn/product/1221
https://www.golomtbank.com/loans/803
5Газар тариалангийн дамжуулан зээл  5 тэрбум хүртэл 3%12 сар6 сар хүртэл1%– Сүүлийн 6 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн туршлагатай,
– Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлогын 70%-иас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай, Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан, бусад бичиг баримт нь хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан,
– Зээлийн барьцаанд Банкны шаардлагыг хангасан өөрийн өмчлөлийн эсхүл гуравдагч этгээдийн барьцааны зүйлийг тавих, батлан даалттай байх ба барьцааны зүйлийг хослуулан барьцаалах тохиолдолд бараа материалаар хангагдах зээлийн дүн 40%-иас хэтрэхгүй байх
– Ангилагдсан зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
– Шүүхийн шийдвэрийн өр төлбөргүй байх
https://www.statebank.mn/product/1224
6Эх үүсвэртэй батлан даалттай төслийн зээл“Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж, ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд Зэээлийн батлан даалтын сан болон банкны эх үүсвэрээр барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид төсөл хэрэгжүүлэхэд зориулан олгоно. 1 тэрбум хүртэл 12-15%120 сар хүртэл 1% https://www.statebank.mn/product/1227
7
Репо арилжааны санхүүжилттэй зээл
ЖДҮ-гийн салбар 3 тэрбум хүртэл 11%2 жилээс доошгүй  
– Зээл хүсэгч нь Жижиг, дунд үйлдвэрлэл болон Уул уурхайн бус экспортын салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байна.
– Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын зээлийн шаардлагуудыг хангуулна.
– Сүүлийн 6 сар тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн байна.
– Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн зээлийн хувьд МУ-ын Засгийн Газрын 2020 оны 113-р тогтоолоор баталсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 5.9.7 “сүүлийн 2 жилийн баталгаажсан тайлан (хэрэв 2 жилийн дотор байгуулагдсан бол байгуулагдсанаас хойших санхүүгийн баталгаажсан тайлан, шинээр үүсгэн байгуулагдсан бол эхлэлтийн баланс)-тай байна” гэсэн шаардлагыг хангасан байна.
8Үйлчилгээ худалдааны салбар 4 тэрбум хүртэл 11%2 жилээс доошгүй  
9Уул уурхайн бус экспорт, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар 5 тэрбум хүртэл 11%18 сараас багагүй 1%
10
Улаанбаатар хотоос орон нутаг шилжин үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуй нэгжид олгох хүүгийн хөнгөлөлттэй зээл
Эргэлтийн хөрөнгийн 
500,000,000
 1%36 сар хүртэл 
1%, 3 сая төгрөг хүртэл
– Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх.
– ЗБЖ-д заасан бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл болон хөрөнгө оруулалтын зээлдэгчид тавигдах шаардлагыг хангасан байх.
– Улаанбаатар хотоос орон нутагт үйл ажиллагаагаа шилжүүлж, хуулийн этгээд нь тухайн орон нутгийн улсын бүртгэл болон татварын албанд бүртгүүлсэн, 5-аас доошгүй ажлын байр бий болгосон /сүүлийн 1 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөр болон хувь хүний орлогын албан татварыг тухайн орон нутагт суутгаж төлсөн байх/.
– Тухайн авсан зээлээ төлж барагдуултал шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх.
– Төрөөс олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
– Зээлийг Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш үйл ажиллагаагаа орон нутагт шилжүүлсэн аж ахуйн нэгжид олгоно.
– Энэхүү журмын 39.3.3-т заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн лавлагаагаар тодорхойлно.
– Уул уурхай, олборлох үйлдвэр, газрын тосны хангамж, архи согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, банк санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй байх.
11Хөрөнгө оруулалтийн  1%60 сар хүртэл 
12Аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зээлАялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгжийн аялал жуулчлалын бүтэээгдэхүүн сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэх зорилготой зээлийн бүтээгдэхүүн. 1 тэрбум хүртэл 11%24 сар хүртэл 0.5% – 1%– Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн, эсвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн байх
– Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 12 сараас доошгүй хугацаанд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байх
– Аялал жуулчлалын зориулалттай барилга, байгууламж барих, өргөтгөх, жуулчны бааз, амралт сувиллын дэд бүтцийг сайжруулах зориулалтаар хүсэлт гаргасан зээл хүсэгч нь өөрийн эзэмшлийн өмчлөх, эзэмших эрхтэй газартай байх
– Аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан 5 тооны ажилтантай байх
– Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх
– Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
– Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
– Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх Бусад
https://www.bogdbank.com/personal/product/72
https://golomtbank.com/loans/38704
13Азийн хөгжлийн банкны ХАА, Хөдөгийн хөгжлийн зээлАзийн Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хөдөө аж ахуйн түүхий эд ашигладаг бизнесүүдэд нэмүү өртөг шингээх, импортыг орлох, хүнсний хангамжийг сайжруулах, экспорт нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хугацааны зээл олгож, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийг солонгоруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор хөнгөлөлттэй зээлийг олгож байна. 2 тэрбум – 8 тэрбум 8%7 жил хүртэл3 жил хүртэл – Монгол улсын холбогдох хуулиудын дагуу бүртгүүлсэн ХК, ХХК, хоршоод;
– Монголын талын эзэмшил 50-иас доошгүй хувь байх;
– Бизнесээ доод тал нь 2 жил явуулж буй (шинээр эхэлж буй бизнесийн тухайд туршигдаж, амжилттай болохоо харуулсан бизнес загварыг арилжааны банк дэмжсэн тохиолдолд);
https://www.tdbm.mn/mn/13494/c
14Тайванын импротын хөнгөлөлттэй зээл“Тайванийн импортын хөнгөлөлттэй зээл” нь Төрийн банк болон Тайванийн Экспорт Импортын банкнаас хамтран хэрэгжүүлж буй худалдааны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын гадаад худалдаа эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд Тайваниас бараа импортлоход зориулан олгох, хөнгөлөлттэй хүүтэй, ам.долларын зээл юм.Импортлогчийн барааны төлбөрийг санхүүжүүлнэ 10,000- 1,000,0007% – 10%6 – 60 сар 1% https://www.statebank.mn/product/700
15Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх төслийн зээл  Худалдан авч буй автобусны үнийн дүнгээс хэтрэхгүй байх4.5% – 4.6%120 сар хүртэл 0.30%– Хот хоорондын нийтийн тээврийг сүүлийн 3 болон түүнээс дээш жил эрхэлсэн туршлагатай байх;
– Зээлээ эргэн төлөх чадвартай байх буюу чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
– Автомашиныг банкны нэр дээр шилжүүлж фидуцийн гэрээ хийхийг зөвшөөрсөн байх;
– Банкны зүгээс тавигдах бусад нэмэлт шалгуурийг хангасан байх.
https://www.ckbank.mn/product/46
16Хуваарьт нислэг гүйцэтгэж байгаа дотоодын агаарын тээвэрлэгчдийг дэмжих зээлХуваарьт нислэг гүйцэтгэж байгаа дотоодын агаарын тээвэрлэгчдэд үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэхэд зориулан олгоно. 2 тэрбум хүртэл 7%24 сар хүртэл6 сар хүртэл1%– Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас тодорхойлсон Хуваарьт нислэг гүйцэтгэж байгаа агаарын тээвэрлэгч байх бөгөөд тус шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Зам Тээврийн хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн жагсаалтаар тодорхойлох;
– Бизнесийг 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
– Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх;
– Бусад нэмэлт шаардлагууд болон Богд банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.
https://www.bogdbank.com/corporate/product/42